New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ຝຶກວິທະຍາຍຸດປ້ອງກັນຕົວ

 

   ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ ໃນແຕ່ລະປີທາງໂຮງງານ
ໄດ້ເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມວິທະຍາຍຸດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະກໍາລັງທີ່ສໍາຄັນ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຝຶກການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ແລະປະຖົມພະຍາບານ
 
 
 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST