New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມາດຳເນີນການຢູ່ໂຮງງານ ທັງນີ້ກໍເພື່ອການປະຢັດພະລັງງານ ແລະເປັນມິດກັບແວດລ້ອມ.
 
 
 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST