New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

»ຝຶກອົບຮົມ 5 ສ

ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2013:

    ວຽກງານ 5ສ ກໍຖືເປັນວຽກງານສໍາຄັນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການຄຽງຄູ່ກັນກັບວຽກງານປະຈໍາວັນ
ຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງຜ່ານການປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍພົບເຫັນວ່າ: ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສະ
ດວກ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ໄດ້ດີພໍສົມຄວນ.
.

ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ກໍາມະການກວດກາ 5ສ ໂດຍວິທະຍາກອນພາຍໃນ
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2023 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST