This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ຝຶກວິທະຍາຍຸດປ້ອງກັນຕົວ

ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2013:

   ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ ໃນແຕ່ລະປີທາງໂຮງງານ
ຈຶ່ງໄດ້ເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມການເມືອງ ແລະວິທະຍາຍຸດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະກໍາລັງທີ່ສໍາຄັນ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST