This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

»ກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີ.


   ນອກຈາກນະໂຍບາຍປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ພະນັກງານແລ້ວ ການກວດສຸຂະພາບປະຈໍາປີໃຫ້ພະນັກງານ ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງແຕ່ລະປີ ບໍລິສັດ ແລະໂຮງງານຊີມັງວັງວຽງ ຫຼັງ2 ໄດ້
ດໍາເນີນການກວດສຸຂະພາບໃຫ້ພະນັກງານໃນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 300 ກວ່າສະຫາຍ ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ
ກວ່າ 100 ກວ່າລ້ານກີບ.

 
 
ໃນມື້ເຈາະເລືອດ
ໃນມື້ຟັງຜົນກວດ

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST