New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.

 

       ເຕັກໂນໂລຊີ

 
.
1. ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ:

1.1 ຂັ້ນຕອນການຂົບວັດຖຸດິບ: ຫີນປູນ, ດິນໜຽວ, ດິນຊາຍພູ, ຖ່ານຫີນ, ຫີນກາວ ຈະຖືກຂົບໃຫ້ມຸ່ນໄດ້ຂະໜາດເປັນ
ກ້ອນທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລ້ວນຳສົ່ງໄປເກັບມ້ຽນຢູ່ໃນສາງຮົ່ມ, ຖັງໄຊໂລ້ ແລະ ສາງກາງແຈ້ງ.

1.2 ຂັ້ນຕອນການປະສົມສະເໝີ: ຫີນປູນ ແລະ ດິນໜຽວ ຈະຖືກນຳໄປປະສົມສະເໝີເຂົ້າກັນຕາມອັດຕາສ່ວນ ທີ່ຫ້ອງ
ວິໄຈກຳນົດໄວ້ ແລ້ວສົ່ງໄປເກັບມ້ຽນຢູ່ໃນສ້າງຮົ່ມ ແລະ ຖັງໄຊໂລ້  ຫີນປູນຂົບສົດຈຳນວນໜື່ງທີ່ໄດ້ຂົບແລ້ວນັ້ນ ກໍ່ເອົາໄປ
ປະສົມສະເໝີ ປະໄວ້ໃນສາງກາງແຈ້ງ.

1.3 ຂັ້ນຕອນການບົດວັດຖຸດິບໃຫ້ເປັນແປ້ງ: ວັດຖຸດິບປະສົມ (ຫີນປູນ, ດິນໜຽວ) ອອກຈາກສາງ ແລະ ຖັງໄຊໂລ້ ຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໄປສູ່ຈັກບົດວັດຖຸດິບ ດ້ວຍສາຍພານລຳລຽງ ເພື່ອບົດໃຫ້ເປັນແປ້ງ ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າໄປເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນ ຖັງແປ້ງ
ວັດຖຸດິບປະສົມ.

1.4 ຂັ້ນຕອນການເຜົາ: ແປ້ງວັດຖຸດິບອອກຈາກຖັງໄຊໂລ້ຖືກນຳສົ່ງດ້ວຍລະບົບແຮງດັນລົມສົ່ງເຂົ້າໄປສູ່ເຕົາເຜົານອນທີ່
ມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 03 ແມັດ, ຍາວ 48 ແມັດ, ຢູ່ໃນເຕົາເຜົານອນນີ້ແປ້ງວັດຖຸດິບຈະຖືກອົບໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ຖືກເຜົາໃໝ້ (ເກີດການກະທົບແລກທາດ ແລະ ການກະທົບເຄມີ) ດ້ວຍພະລັງງານເຊື້ອເພິງຖ່ານຫີນ ຈົນກາຍເປັນກະລິງເກີ (Clinker ຫຼືວັດຖຸເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ) ພາຍໃຕ້ອຸນນະພູມສູງ ປະມານ 1.450 ອົງສາ, ກະລິງເກີສົ່ງໄປເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຖັງ.

1.5 ການບົດຊີມັງ: ໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະກ່ອນການສົ່ງອອກຈຳໜ່າຍ ຕ້ອງຜ່ານການທົດລອງ:
ທາງດ້ານເຄມີ ແລະຟີຊິກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ
.

ຂະບວນການບົດເປັນຊີມັງ

1.5.1 ການບົດຊີມັງ ປະເພດ (ASTM C-150)
    ກະລິງເກີ ແລະ ຫີນກາວ ນຳສົ່ງເຂົ້າໄປຈັກບົດຊີມັງຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ກຳນົດໄວ້, ກະລິງເກີ ແລະ ຫີນກາວຖືກບົດ ໃຫ້ກາຍເປັນຝຸ່ນຊີມັງວັດຖຸດິບ ຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ: ຊີມັງ ແລະ ສົ່ງເຂົ້າໄປເກັບມ້ຽນໃນຖັງຊີມັງ 02 ຖັງ ປະລິມານບັນຈຸ ທັງ
ໝົດ 4.000 ໂຕນ

1.5.2 ການບົດຊີມັງ P 32.5 ແລະຊີມັງປະສົມສີຂຽວ Mixed Cement
   ກະລິງເກີ, ຫີນກາວ ແລະ ວັດຖຸປະກອບນຳສົ່ງເຂົ້າໄປສູ່ຈັກບົດຊີມັງຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ນຳນົດໄວ້. ກະລິງເກີ, ຫີນກາວ ແລະ ວັດຖຸປະກອບຖືກບົດໃຫ້ກາຍເປັນຝຸ່ນ ຫຼືແປ້ງ ຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ: ຊີມັງ ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າໄປເກັບມ້ຽນໃນຖັງຊີມັງ 02 ຖັງ ປະລິມານບັນຈຸທັງໝົດ 4.000 ໂຕນ ເພື່ອລໍຖ້າຂັ້ນຕອນບັນຈຸຕໍ່ໄປ.

1.6 ການຫຸ້ມຫໍ່:
   ຊີມັງຝຸ່ນຖືກສົ່ງອອກຈາກຖັງເຂົ້າໄປຫາຈັກຫຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອຮ່າຍໃສ່ເປົ໊າ ເປົ໊າລະ 50
± 1Kg ແລ້ວລຳລຽງຂື້ນໃສ່ລົດຂົນສົ່ງ ເພື່ອສົ່ງໄປໃຫ້ລູກຄ້າທົ່ວໄປຕາມການສັ່ງ. ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ເປັນໂຮງງານຄອນກຣີດປະສົມແຫຼວ ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ ລົດບັນ
ທຸກຊີມັງຝຸ່ນຂະໜາດ 12 ໂຕນ ແລະ 22 ໂຕນ ຂົນສົ່ງເຖິງໂຮງງານຄອນກຣີດປະສົມແຫຼວໂດຍກົງ ຊຶ່ງມີລະບົບຖັງເກັບ
ມ້ຽນສະເພາະ  ຂະໜາດ 75 - 100 ໂຕນ / ຖັງ.

 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST