New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.

       ຜະລິດຕະພັນ

 
.
  ຊີມັງກາກະທິງທອງ ຂອບແດງ
    ຜະລິດຕະພັນຊີມັງກາກະທິງທອງຂອບສີແດງ(portland cement type I) ຜະລິດ
ຕາມມາດຕະຖານອາເມລິກາ ASTM C-150  ທີ່ເໝາະສົມນຳໃຊ້ກັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງ
ເຄຫາສະຖານ, ຊົນລະປະທານ-ຂົວງທາງ, ສະໜາມບິນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ຜະລິດເສົາ
ໄຟຟ້າອັດແຮງ, ຜະລິດເບຕົງປະສົມແຫຼວ ແລະ ສີ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງທີ່ຮັບນ້ຳໜັກສູງຕ່າງຯ.

ລາຄາຂາຍຍົກ 630,000 ກີບ/ໂຕນ
 

 ຊີມັງກາກະທິງທອງ ຂອບຂຽວ

    ຜະລິດຕະພັນຊີມັງປະສົມກາກະທິງທອງຂອບສີຂຽວ( MiXed Cement )  ຜະລິດ
ຕາມມາດຕະຖານລາວ ມລ 05-2001 ແລະ ມາດຕະຖານ ສ.ປ.ຈີນ GB 175 ເໝາະສົມ
ນຳໃຊ້ສຳລັບວຽກງານການກໍ່-ໂບກ, ຜະລິດກະເບື້ອງມຸງຫຼັງຄາ, ດິນບຼ໋ອກປູພື້ນ ແລະເບຕົງ
ໂຄງສ້າງທີ່ຮັບນ້ຳໜັກປານກາງ.

ລາຄາຂາຍຍົກ 530,000 ກີບ/ໂຕນ
 


      ຂອບໃຈບັນດາທ່ານຜູ່ຊົມໃຊ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມໄວ່ວາງໃຈຕະຫຼອດມາ

   

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST