New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

 » ການກວດສອບລະບົບ iso ຈາກພາຍນອກ 

ວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2012:
   ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ດ້ານຜະລິດຕະພັນ
 ແລະການບໍລິການ. ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນການຝຶກ ແລະນຳເອົາມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ
ມາບໍລິຫານ-ຈັດການໃນປີ 2006 . ຈາກນັ້ນກໍຈະມີການກວດສອບທຸກປີມາໂດຍຕະຫຼອດ ຈາກທັງ
ພາຍໃນ ແລະພາຍນອກ, ການກວດກາຄັ້ງນີ້ແມ່ນການກວດກາເພື່ອຕໍ່ໃບຢັ້ງຢືນເປັນຄັ້ງທີ 2 ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະມີການກວດສອບລະບົບຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນທຸກພະແນກການ.

ຜູ້ກວດສອບຈາກບໍລິສັດ GGM
ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ISO ຂອງບໍລິສັດ
 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2024 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST