This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.
 » ເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍຊີມັງຜົງ ປະຈຳປີ 2012

ວັນທີ 26 ມິຖູນາ 2012
   
ໃນແຕ່ລະປີ ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວຈໍາກັດ ໄດ້ດໍາເນີນການເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍຊີມັງຜົງທີ່ບັນຈຸລົດຊີແຕັກ
ຂະໜາດ25-30ໂຕນ ກັບບໍລິສັດຄອນກຼີດປະສົມແຫຼວ ທັງໝັດ 15 ບໍລິສັດ.

ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ ຄະນະອໍານວຍການບໍລິສັດ ປະກາດເປີດພິທີ
 
ບັນດາຄູ່ສັນຍາຊື້-ຂາຍຊີມັງ ແລະແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນນັ້ນ

 

 

   

ແຂກ ແລະເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນສະຫຼອງຜົນສຳເລັດ ການປະຕິບັດສັນຍາຊື້-ຂາຍປະຈຳປີ 2011 ແລະເຊັນສັນຍາປີ 2012
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST