This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

   

       ຂ່າວສານ

 
.
 » ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານ ປະຈຳປີ

 
   ສະຫຼູບຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຜະລິດ-ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະຍ້ອງຍໍຜູ່ທີ່ມີຜົນ
ງານດີເດັ່ນປະຈຳປີ ຊຶ່ງເປັນອີກວຽກງານໜຶ່ງທີ່ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ຂອງບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະມີ
ການດຳເນີນການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ..

ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ບຸນແປງ ບົວພັນ
ມອບລາງວັນໃຫ້ພະແນກການດີເດັ່ນ 06 ພະແນກ
 
ຂະແໜງການດີເດັ່ນ 16 ຂະແໜງ
 
ໜ່ວຍງານດີເດັ່ນ 31 ໜ່ວຍງານ
 
ບຸກຄົນດີເດັ່ນ 107 ສະຫາຍ
 
 
ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານ ປະຈຳປີ 2013
ທ່ານຮອງຜູ່ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດ ພ.ກ.ອ ຄໍາບົນ ໄຊເລົ່າວົງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ
ທ່ານຜູ່ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼີ ສ້ຽວ ຈົງ  ລາຍງານວຽກງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ລາງວັນພະແນກດີເດັ່ນ 05 ພະແນກ
 
ລາງວັນຂະແໜງດີເດັ່ນ 11 ຂະແໜງ
 
ລາງວັນໜ່ວຍງານດີເດັ່ນ 16 ໜ່ວຍງານ
 
ລາງວັນບຸກຄົນດີເດັ່ນ 113 ສະຫາຍ
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST