This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

 » ສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳປີ,

 

ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ ( ໂຮງງານ ຊີມັງວັງວຽງ ຫລັງ 2 ) ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳປີຄື : ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດວ້ຍ
ຜົນສຳເລັດ ແລະປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນການ ສືບຕໍ່ຜົນງານທີ່ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນຂໍ້ທີ່ຄົງຄ້າງ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ເຊີດຊູນໍ້າໃຈຜູ່ທີ່ມີຜົນງານດິ
ເດັ່ນໃນປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເປັນລວມໝູ່ດີເດັ່ນຈຳນວນ     06 ພະແນກ, 12 ຂະແໜງ ແລະ 16 ໜ່ວຍງານ,
ນອກນັ້ນ
ຍັງເລືອກເປັນບຸກຄົນດີເດັ່ນຈຳນວນທັງໝົດ  86   ຄົນ ພ້ອມມອບລາງວັນຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຢ່າງສົມກຽດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ
ຫຼາຍ
ກວ່າ
100,000,000  ກີບ.      

 

 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST