New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
ລາວ
Eng
中国
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.
 »  ພິທີເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍຊີມັງ ປະຈຳປີ

 

  ໃນແຕ່ລະປີ ບໍລິສັດຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບກຸ່ມບໍລິສັດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ທັງ 06 ບໍລິສັດຄື:

    1.
 ບໍລິສັດ ກຸ່ມພອນສີລິ ຈຳກັດ,


      2. ລັດວິສາຫະກິດລາວ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ,


      3. ບໍລິສັດ ໜູເບັງສະໜອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ການຄ້າ ຈຳກັດ,


      4. ບໍລິສັດ ສຸວັນນີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ,


      5. ບໍລິສັດ ພອນຈະເລີນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ,


      6. ບໍລິສັດ ເພັດຈະເລີນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ,

 

 
 
 
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2023 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST