This chronograph replica watches uk is a very representative watch, and it is the most popular replica watches in the world, besides 4500V. We have seen this replica watches online deity, I like its sense of weight, like its blue disk, but also appreciate its exquisite movement, and 22K gold pendulum luxury feeling fake watches.
 
New Page 1
 
ໜ້າຫລັກ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ຂ່າວ ຜະລິດຕະພັນ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕິດຕໍ່

LANGUAGEs
Lao
Eng
Ch
.
»
»

 

       ຂ່າວສານ

 
.

» ທ່ານ ຫຼີເວີນຊິ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ
ບ້ານພັກພະນັກງານ ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ຈໍາກັດ 

ວັນທີ 29 ທັນວາ 2012:

ເຮືອນພັກພະນັກງານນີ້ ສ້າງຂື້ນເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະເປັນບ່ອນເຄືອນໄຫວກິດ
ຈະກໍາຕ່າງຯທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດ.

ການຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ
 
ເປີດປ້າຍເຮືອນພັກພະນັກງານ
ມອບ-ຮັບຂອງຂວັນ
 
ທ່ານ ຫຼີ ສ້ຽວຈົງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ກ່າວຄໍາຂອບໃຈ
 ເບື້ອງຫຼັງຂອງເຮືອນພັກ
 
ການແຂ່ງຂັນກິລາ
 
 
 
 
 
 
 
 
ງານລ້ຽງໃນວັນນັ້ນ
 

Home  |  Site map  |  Contact Us

 

Copyright © 2018 - Lao Cement Public Company, All Rights Reserved. Designed and Hosted by: EasyWinHOST